górne tło

Krakowskie uczelnie wspierają zrównoważony rozwój Krakowa

Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w konsorcjum Regionalne Centrum Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkanie inaugurujące działalność Centrum odbyło się 16 stycznia b.r. na Wydziale Chemii UJ. Oprócz krakowskich uczelni do tej inicjatywy przystąpiły również: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski, a także szkoły, organizacje pozarządowe i inne instytucje działające w obszarze zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w województwach Małopolskim, Śląskim i Opolskim. Liderem konsorcjum jest Uniwersytet Jagielloński, a sprawami organizacyjnymi zajmuje się Wydział Chemii UJ, gdyż przedstawiciele Wydziału byli inicjatorami utworzenia RCE PP.

Regionalne Centra Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju są certyfikowane przez Instytut Badań Zaawansowanych nad Zrównoważonym Rozwojem przy Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Tokio. Obecnie w skład sieci wchodzi ponad 180 RCE z 60 krajów. Regionalne Centra Eksperckie są strukturami sieciowymi. W ich skład wchodzą różnego typu instytucje edukacyjne, przedstawicielstwa administracji lokalnej, parki narodowe, ośrodki badawcze, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które w danym regionie działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Spotkanie inauguracyjne Centrum Polska Południowa (RCE PP) miało charakter Walnego Zgromadzenia przedstawicieli instytucji go tworzących. Walne zgromadzenie wybrało Radę Programową Centrum, zaakceptowało utworzenie zespołów tematycznych, w ramach których prowadzone będą prace Centrum oraz wytyczyło plan działań na najbliższy czas.

Celem powołania Centrum jest m.in:

- upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych przez partnerów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wzmacnianie trwałości uzyskanych rezultatów

- koordynacja działań wspólnych partnerów

- upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński