Obostrzenia dotyczące organizacji spotkań i wydarzeń

Od 10 października obowiązują nowe obostrzenia dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa. Obostrzenia ze stref żółtych zostają rozszerzone na cały kraj. Tak jak dotychczas istnieje strefa czerwona ze specjalnymi zasadami. W obu strefach występują liczne ograniczenia dotyczące organizacji spotkań.
 

Obostrzenia dotyczące organizacji spotkań i wydarzeń
Fot. Meeting.planner.pl/ gov.pl

Kongresy i targi
Organizacja kongresów i targów jest obecnie dopuszczalna i będzie dopuszczalna w całym kraju z wyjątkiem strefy czerwonej:
Warunkiem jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników tych wydarzeń. Kolejny warunek to udostępnienie widzom lub klientom nie więcej niż połowy dostępnej liczby miejsc – w przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo.
W miejscu odbywania się imprezy należącej to kategorii targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania znajdować się może nie więcej niż jedna osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.
Strefa czerwona objęta jest zakazem organizacji kongresów i targów.

Wydarzenia kulturalne
Wydarzenie kulturalne rozumiane są jako prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z).
Wydarzenia tego typu mogą odbywać się zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej.
 

W strefie żółtej organizatorzy muszą spełniać określane warunki, w zależności od lokalizacji wydarzenia kulturalnego.
Jeżeli odbywają się w pomieszczeniach widzom lub słuchaczom udostępnione będzie co drugie miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
Jeżeli wydarzenia tego typu odbywają się w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni warunkiem jest udostępnienie co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
Jeżeli wydarzenia odbywają się na otwartej przestrzeni warunkiem jest zapewnienie, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 100 osób. Kolejny warunek to zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, oraz zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Wydarzenia kulturalne w strefie czerwonej mogą odbywać się w pomieszczeniach (w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach czy muszlach koncertowych), pod warunkiem udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami. Obowiązkie organizatora jest zapewnienie, aby widzowie mieli zakryte ust i nosa;

W wydarzeniach kulturalnych w otwartej przestrzeni w strefie czerwonej może uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m. Uczestnicy takiego wydarzenia muszą zasłaniać usta i nos, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Gastronomia  
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także obsługi. Istnieje limit gości: jedna osoba na 4 m2.
W strefie czerwonej prowadzenie działalności gastronomicznej możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Hotele
W hotelach wyłączone z działalności są kluby i dyskoteki oraz miejsc udostępnione do tańczenia. Mogą być organizowane spotkania, kongresy, targi na takich samych zasadach jak w innych obiektach.

Zgromadzenia i uroczystości rodzinne
Obecnie w strefie żółtej jest zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane w obu strefach.
W strefie żółtej do 16 października na uroczystościach rodzinnych może być do 100 osób. Natomiast od 17 października – do 75 osób, z wyjątkiem obsługi.
W strefie czerwonej jest ograniczenie do 50 osób.
Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.
Zakaz prowadzenia działalności mają obecnie kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia (tzw. wolny parkiet)

Wydarzenia sportowe
W strefie żółtej na stadionach i boiskach może być zajęte co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
W strefie czerwonej wydarzenia sportowe mogą być organizowane, ale bez udziału publiczności.

Transport lotniczy
Obecnie jest obowiązek: zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego, dezynfekcji statku powietrznego: a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami, b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną, c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin oraz przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych i odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

pokaż metkę
Autor: Meeting.Planner.pl/Gov.pl
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
Kalendarz spotkań
POLECAMY