Kolejne spotkanie Kraków network za nami!

Zapraszamy do lektury sprawozdania z ostatniego spotkania Kraków Network - branżowych warsztatów mających na celu zacieśnienie współpracy krakowskiej branży MICE!

Kolejne spotkanie Kraków network za nami!
Fot. Krakowskie Biuro Festiwalowe

Dotychczasowe osiągniecia grupy roboczej to:

– podjęcie współpracy z lokalnymi Ambasadorami Kongresów Polskich,

– wytypowanie 30 kluczowych osób z poszczególnych branż i różnych dziedzin nauk (technicznych, medycznych, humanistycznych i społecznych oraz biologicznych), które mogłyby pomóc w pozyskaniu kongresów dla Krakowa,

– zwrócenie się do rektorów krakowskich uczelni z prośbą o rekomendacje osób, które działają w środowiskach międzynarodowych.

Anna Jędrocha zwróciła uwagę zebranych na to, ze należy wciąż poszukiwać nowych ambasadorów kongresów, zwłaszcza wśród pracowników rekomendowanych przez rektorów uczelni wyższych, ponieważ to oni mogliby wesprzeć przemysł spotkań w Krakowie i skutecznie pozyskiwać kolejne prestiżowe kongresy o międzynarodowym statusie.

Uczestnicy grupy podkreślili bardzo duże znaczenie Kraków Convention Bureau, które nawiązuje kontakty z potencjalnymi organizatorami kongresów oraz przygotowuje dla nich oferty. Kolejny etap prac grupy projektowej to stworzenie Krakowskiego Klubu Ambasadorów – zarówno posiadających status ambasadora, jak i rekomendowanych przez uczelnie – oraz zorganizowanie dla nich spotkań edukacyjnych 1-2 razy do roku.

Michał Zalewski przedstawił pomysł zorganizowania pierwszego spotkania Klubu Ambasadorów już we wrześniu tego roku, przy okazji innego wydarzenia kulturalnego, które będzie miało miejsce w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Małgorzata Przygórska-Skowron zaprezentowała prace kolejnej grupy, do której zadań należało:

– określenie warunków pozyskiwania prestiżowych dla miasta kongresów,

– określenie kryteriów ocen kongresów oraz podniesienie rangi zarządzeń dotyczących wspierania kongresów poprzez zaangażowanie autorytetu Prezydenta Miasta Krakowa,

– stworzenie atrakcyjnej oferty miasta dla organizatorów konferencji, która wzmacniałaby konkurencyjność Krakowa.

Zespół opracował kryteria, jakimi będzie można posłużyć się przy ocenie wartości konferencji. Prelegentka podkreśliła, ze istotna będzie tu współpraca między miastem oceniającym dane wydarzenie i przyznającym ze swojej strony świadczenia, a branża, która jest beneficjentem konferencji w mieście.

Małgorzata Przygórska-Skowron przedstawiła osiemnaście wypracowanych kryteriów oceny kongresów, w tym najważniejsze:

– branża organizująca spotkanie,

– czas trwania wydarzenia,

– cykliczność,

– dni tygodnia, w których odbywa się dane wydarzenie,

– liczba uczestników wydarzenia,

– odsetek międzynarodowych uczestników wydarzenia,

– usługi dodatkowe (catering, usługi przewodnickie, itp.).

W każdym kryterium przyznawane są punkty, a maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 48. Suma wyliczona dla danego wydarzenia wpływa na zawartość pakietów, jakie miasto przygotuje dla organizatorów konferencji. Podstawowy pakiet obejmowałby m.in. filmy i zdjęcia promocyjne oraz informacje o konferencji na stronie www Krakowa. W ramach drugiego pakietu oferta mogłaby zostać rozszerzona np.o list powitalny prezydenta miasta lub partnerów w postaci Polskich Ambasadorów Kongresów. Możliwości trzeciego pakietu to m.in. wizyty studyjne, pomoc wolontariuszy, gadżety lub występ regionalnego zespołu. W ostatnim pakiecie znalazł się transport uczestników, powitanie przez przedstawiciela miasta, stanowisko welcome desk w porcie lotniczym lub stoisko informacyjne podczas wydarzenia.

Małgorzata Przygórska-Skowron wyraziła nadzieje na zaangażowanie różnych branż w tworzenie pakietów oraz stworzenie profesjonalnych zespołów, w których znajda się poszczególni partnerzy zaangażowanie w dane konferencje. Pojawiło się również pytanie o możliwość współpracy i uzyskania pomocy państwowej w organizacji tego typu wydarzeń.

Druga częścią tego wystąpienia była prezentacja specjalnej platformy internetowej, na której organizatorzy konferencji będą mogli wprowadzać informacje o wydarzeniu. Platforma jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod adresem http://www.ankiety.conventionkrakow.pl. Krakow Convention Bureau zaprasza wszystkich chętnych do rejestracji, założenia indywidualnego konta i wprowadzania informacji o organizowanych w Krakowie wydarzeniach biznesowych. Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać u Małgorzaty Przygórskiej-Skowron.

Ożywiona dyskusja po wystąpieniu koncentrowała się na temacie zasadności niektórych kryteriów, zwłaszcza w delikatnej kwestii wagi konferencji dla miasta, w tym pojawiła się wątpliwość co do ewentualnej dyskryminacji niektórych kongresów ze względu na ich tematykę; podniesiono też kwestie martwego sezonu w przemyśle spotkań. Równocześnie wysunięto postulat stworzenia przez Kraków – wzorem Gdańska – mobilnej aplikacji konferencyjnej, z której mogliby korzystać goście.

Wyniki prac grupy czwartej, której celem jest promocja krakowskiego przemysłu spotkań, przedstawił jej lider Michał Zalewski. Jednym z ostatnich osiągnieć grupy było zaprezentowanie idei Kraków Network na spotkaniu Komisji Turystyki Rady Miasta Krakowa, gdzie po raz pierwszy tak wyraźnie podkreślono wole współpracy i wsparcia dla działalności Kraków Network przez RMK. Z kolei dowodem na zainteresowanie Krakowem prasy branżowej był m.in. artykuł w magazynie „MICE Poland” (dodatkowo wskazano, ze w kwietniowym numerze wymieniono Kraków ogółem szesnaście razy), a także teksty w Gazecie Wyborczej („Kongresowy wyścig miast” o Centrum Kongresowym ICE Kraków i o targach Routes Europe) oraz w słoweńskim czasopiśmie „KONGRES”.

Kończąc, Michał Zalewski skierował do uczestników spotkania pytanie o to, w jaki sposób i w jakiej formie oczekiwaliby publikacji artykułu o Kraków Network. Jedna z ciekawszych zaproponowanych form był multiwywiad z reprezentantami grupy. Dalsze dyskusje kontynuowano już w kuluarach.

Piąte spotkanie dobiegło końca, jednak nie zakończyły się prace poszczególnych grup. Ich działania nadal ukierunkowane są na poszukiwanie nowych rozwiązań i dróg, które umożliwia świadome sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie, przyczyniając się do budowania marki miasta oraz popularyzowania działalności samej platformy Kraków Network.

Zdjęcia dostepne w pdfie podsumowujących wydarzenia.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MONIKA POPIOŁEK
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY