Miasta przyjazne turystom

Kraków znalazł się w grupie 11 miast europejskich (między innymi Wenecja, Utrecht, Dubrownik, Braga, Druskienniki, Rovaniemi) pod przewodnictwem włoskiej Genui, która wygrała w programie Urbact III projekt zatytułowany „Miasta przyjazne turystyce” (Tourism Friendly Cities).

Miasta przyjazne turystom
Fot. www.urbact.eu

Projekt, którego zakres będzie uszczegółowiony w tym roku, ma na celu zbadanie i opracowanie narzędzi utrzymania równowagi między potrzebami społeczności lokalnej w zakresie jakości życia a oczekiwaniami odwiedzających. Przewiduje się także w każdym z miast zbudowanie sieci lokalnych interesariuszy.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Misją URBACT jest umożliwienie miastom współpracy i opracowywania zintegrowanych rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich poprzez tworzenie sieci kontaktów, uczenie się od siebie nawzajem, wyciąganie wniosków i identyfikowanie dobrych praktyk w celu poprawy polityki miejskiej.

Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzenia konsorcjów projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, itp.

W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczą się od siebie i wyciągają wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w sieci, stosując metodę URBACT, musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, aby zaangażować lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia tworzone są na początku działania sieci, a jej celem jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania, które w może i powinno stać się ważnym dokumentem strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu. 

Więcej informacji tutaj

Pokaż metkę
Autor: KCB
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Zobacz także
POLECAMY