Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków muzealnych w Europie

Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków muzealnych w Europie

Produkt muzealny w wybranych miastach świata

Produkt muzealny w wybranych miastach świata

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013


Obserwowane trendy rozwoju turystyki na świecie wskazują na wzrost zainteresowania turystyką miejską, zwłaszcza turystyką kulturową, która stanowi jedną z podstawowych form turystyki w Małopolsce. Oferta turystyki kulturowej powinna jednakże uwzględniać oczekiwania współczesnego turysty - obserwuje się spadek popytu na produkty standardowe, wobec wzrostu zapotrzebowania na autentyzm, indywidualizm i wrażenie wyłączności. Skutkuje to wzrostem popytu na podróże integrujące elementy m.in. kultury, historii, edukacji, realizacji oraz możliwość rozwoju osobistego.


Wszystkie te warunki spełnia produkt turystyczny stworzony przez Gminę Miejską Kraków -6 tematycznych szlaków muzeów, obejmujący muzea zlokalizowane na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Biuro Marketingu Turystycznego mając na uwadze spadek ruchu turystycznego w Krakowie, a także podejmując działania mające na celu przedłużenie sezonu turystycznego w Krakowie opracowało projekt mający na celu m.in. promocję muzeów krakowskich.

 

Na realizacje projektu Biuro Marketingu Turystycznego Miasta Urzędu Miasta Krakowa otrzymało dofinansowanie kosztów realizacji projektu ze środków w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej.


Realizacja projektu „Promocja szlaków muzeów krakowskich w Europie" została ujęta w celach i założeniach Strategii Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2006 - 2013. Wizja dokumentu zakłada m.in.: „W roku 2013 Kraków - Miasto wielkie duchem - jest największym w Polsce, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast w Europie i znanym na całym świecie centrum turystyki kulturowej, kongresowej i religijnej (...)".

 

Głównym celem realizacji projektu pt. „Produkt muzealny w wybranych miastach świata - promocja szlaków muzealnych w Europie" było powstanie atrakcyjnego i rozpoznawalnego produktu turystycznego - szlaku muzeów na terenie krakowskiego obszaru metropolitalnego. Działania, które zostały podjęte w projekcie były spójne z celami priorytetu 8.1: Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej: wypromowanie regionu, jako partnera gospodarczego i społecznego w przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności oraz stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska". Projekt zakładał pozyskanie turystów krajów europejskich zainteresowanych turystyką kulturową, dla których podróże stanowią okazję do poznania dziedzictwa kulturowego regionu, jak również biznesmenów uczestniczących w kongresach, konferencjach i podróżach motywacyjnych poszukujący oryginalnych wnętrz i przestrzeni oraz atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu.

 

Szlaki muzeów, które promował projekt: Życie dawniej, Hity Krakowskich Muzeów, Sztuka Młodej Polski, Szlak Kultury Żydowskiej, Szlak Nauki i Techniki - szlaki, które zostały już opracowane. Nowe szlaki, które zostały opracowane w roku bieżącym: Zamki w Małopolsce, oferta muzeów skierowana do turystów biznesowych.

 

We wrześniu 2010 r. została zorganizowana konferencja, która miała na celu prezentację walorów szlaków muzeów krakowskich w szerszym kontekście atrakcyjności turystycznej regionu. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia było udzielenie podmiotom działającym na rynku usług turystycznych i kształtującym trendy w turystyce światowej wyczerpujących informacji na temat potencjału szlaków muzeów w zakresie turystyki kulturowej i biznesowej. Imprezy towarzyszące umożliwiły jej uczestnikom poznanie promowanego produktu Turystycznego.

 

 

Ogólne informacje  o projekcie

Całkowita wartość projektu: 1 687 000,00 PLN
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 040 250,00 PLN
Wkład własny Urzędu Miasta Krakowa: 646 750,00 PLN

 

Osoby do kontaktu:

 

Kierownik Projektu:
Beata Paliś
Tel. +4812 616 60 69
Mobile: +48 519 533 191
e-mail. Beata.Palis@um.krakow.pl

 

Koordynator ds. konferencji:
Magdalena Jędrzejowska
Tel. +4812 616 60 72
e-mail: Magdalena.Jedrzejowska@um.krakow.pl

 

Koordynator ds. promocji i public relations:
Wioletta Wolak
Tel. +4812 616 60 53
Mobile: +48 519 533 196
e-mail: Wioletta.Wolak@um.krakow.pl

 

Koordynator ds. internetu:
Marcin Drobisz
Tel. +4812 616 60 51
Mobile: +48 519 533 194
e-mail: Marcin.Drobisz@um.krakow.pl

 

Koordynator ds. finansowych:
Małgorzata Skowron
Tel. +4812 616 19 51
e-mail: Malgorzata.Przygorska-Skowron@um.krakow.pl

 

Dominika Witkowicz
Tel. +4812 616 19 46
e-mail: Dominika.Wikowicz@um.krakow.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
POLECAMY