Unia Europejska
Zrównoważone spotkania rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Deklaracja w sprawie różnorodności i równości w branży kongresowej

Jako branża kongresowa uznajemy znaczenie zasad różnorodności, równości i integracji w budowaniu silnej i dobrze prosperującej globalnej społeczności. Nasze zaangażowanie jest zakorzenione w przekonaniu, że wszystkie osoby, niezależnie od ich pochodzenia lub tożsamości, powinny mieć dostęp do równych szans. Mamy nadzieję, że przyjmując te wartości, możemy tworzyć wydarzenia, które nie tylko odniosą sukces, ale także pozytywnie wpłyną na lokalną społeczność.

Fot. materiały prasowe

Koncentrujemy się na gościnności i łączeniu ludzi, dlatego rozumiemy, że naszym obowiązkiem jest stworzenie środowiska, które jest przyjazne i integracyjne dla wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z wyjątkowych wyzwań związanych z organizacją wydarzeń w zróżnicowanych społecznościach
i jesteśmy zobowiązani do podejmowania tych wyzwań z wrażliwością i szacunkiem.

Wierzymy, że różnorodność i integracja to nie tylko imperatywy moralne, ale także kluczowe elementy sukcesu w branży kongresowej.

Nadając priorytet tym zasadom w czterech kluczowych obszarach: ludzie, miejsce, proces i planeta, możemy tworzyć wydarzenia, które są zarówno integracyjne, jak i dochodowe, i które przynoszą korzyści całej globalnej społeczności.

LUDZIE

Ludzie są istotą naszej działalności. Podejmujemy konkretne kroki w celu stworzenia integracyjnego środowiska, które ceni i szanuje różnorodność globalnej społeczności oraz gwarantuje równe szanse dla wszystkich.

Nasze wartości:

•    Uznajemy wyjątkowość każdej osoby, bez względu na różnice. Traktujemy wszystkich
z szacunkiem dla tego, kim są i co myślą. Nie zakładamy i unikamy stereotypów.

•    Zapewniamy równy dostęp do możliwości i zasobów dla każdej osoby. W przypadku sektora kongresowego oznacza to, że każdy ma równe szanse na udział w wydarzeniach, zabieranie głosu
w panelach i pełnienie ról przywódczych.

•    Wspieramy kulturę integracyjną, w której wszyscy czują się mile widziani, doceniani i szanowani. Tworzymy środowiska i relacje zawodowe, które zachęcają wszystkich do swobodnego przedstawiania swoich pomysłów i perspektyw bez obawy o dyskryminację lub uprzedzenia.

•    Rozwijamy kompetencje pracowników w zakresie różnorodności i integracji. Edukujemy w zakresie nieświadomych uprzedzeń, kompetencji kulturowych i tworzenia przestrzeni sprzyjających włączeniu społecznemu. Dyskutujemy i staramy się zrozumieć potrzeby innych. Bierzemy udział
w szkoleniach, warsztatach i seminariach na temat DEI w biznesie kongresowym.

•    Aktywnie poszukujemy różnorodnych głosów i perspektyw, kwestionujemy uprzedzenia i aktywnie promujemy DEI we wszystkich aspektach działalności kongresowej.

•    Staramy się dawać dobry przykład. Jesteśmy autentyczni i cierpliwi. Reprezentujemy otwarte podejście. Zadajemy pytania i słuchamy innych. Przyznajemy się do błędów.

MIEJSCE

Miejsce jest tłem dla relacji międzyludzkich. Przestrzenie zaprojektowane zgodnie z zasadami różnorodności, integracji i dostępności mogą sprawić, że wszystkie osoby czują się docenione i włączone do społeczności, niezależnie od tego, czy jest to centrum kongresowe, czy jakakolwiek inna przestrzeń fizyczna lub nawet wirtualna.

Nasze wartości:

•    Jesteśmy wrażliwi na kontekst kulturowy i społeczny miejsc, w których organizujemy wydarzenia
i spotkania. Podejmujemy konkretne działania, aby zapewnić, że miejsca, które wybieramy na nasze wydarzenia i spotkania, odzwierciedlają różnorodność i zróżnicowane potrzeby społeczności, którym służymy. Dbamy o to, by nasze miejsca były w pełni inkluzywne i dostępne - bez barier fizycznych i komunikacyjnych, by przestrzeń fizyczna była dostępna dla wszystkich osób, niezależnie od ich umiejętności. Oznacza to zapewnienie podjazdów, wind i innych udogodnień dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, a także oznakowania w alfabecie Braille'a i innych udogodnień dla osób z upośledzeniem wzroku.

•    Zapewniamy różnorodność przestrzeni. Oferujemy różnorodne przestrzenie, które mogą zaspokoić potrzeby różnych grup i aktywności: takie, które sprzyjają dyskusjom w małych grupach, a także przestrzenie, które mogą pomieścić duże prezentacje lub występy.

•    Jesteśmy zorientowani na specyficzne potrzeby różnych grup, dla których pracujemy. Zapewniamy różne diety dla uczestników, a także miejsca do cichego odpoczynku, opieki nad dziećmi lub różnych praktyk kulturowych lub religijnych. Otwarcie na konkretne potrzeby sprawia, że wydarzenia są bardziej inkluzywne i zachęcają różne grupy adresatów do uczestnictwa.

•    Zapewniamy bezpieczeństwo wszystkim osobom. Obejmuje to zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, wyjść awaryjnych i personelu ochrony, a także zapewnienie, że wszystkie osoby czują się bezpiecznie i są mile widziane w przestrzeni.

PROCES

Nasze usługi i produkty są efektem udanej współpracy w ramach równoległych, często skomplikowanych procesów. Musimy dążyć do tego, aby różnorodność i integracja były uwzględniane na każdym etapie tych procesów. Obejmuje to między innymi praktyki zatrudniania, wybór dostawców, programowanie wydarzeń i działania marketingowe. Stawiając na pierwszym miejscu różnorodność
i integrację w tych procesach, możemy stworzyć bardziej sprawiedliwą i reprezentatywną branżę, która lepiej służy wszystkim członkom naszych społeczności.

Nasze wartości:

•    Zatrudniamy i rozwijamy różnorodne talenty. Mamy wdrożone zasady i procedury, które zapewniają, że na stanowiska brani są pod uwagę różnorodne osoby, a zatrudnianie oraz podejmowanie decyzji o awansie są podejmowane w oparciu o obiektywne kryteria.

•    Staramy się dotrzeć do grup niedostatecznie reprezentowanych, używamy inkluzywnego języka, wprowadzamy nowych pracowników. Zapewniamy przejrzysty i inkluzywny proces decyzyjny.

•    Angażujemy zróżnicowane grupy interesariuszy w proces decyzyjny, stosujemy obiektywne kryteria do podejmowania decyzji, posiadamy jasne wytyczne dotyczące rozwiązywania konfliktów. Szukamy i  współpracujemy z partnerami, którzy szanują integrację i wnoszą różnorodne perspektywy i doświadczenia. W ten sposób tworzymy bardziej inkluzywną i reprezentatywną branżę eventową.

•    Dbamy o to, by tworzyć doświadczenia, które są dostępne i przyjazne dla wszystkich uczestników. Zapewniamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, oferujemy różnorodnych prelegentów
i prezenterów oraz tworzymy programy, które odzwierciedlają różnorodność naszych społeczności.

•    Dbamy, by wydarzenia były wolne od dyskryminacji, nękania i uprzedzeń, a także zapewniamy zasoby i wsparcie uczestnikom, którzy doświadczają jakiejkolwiek formy złego traktowania. W naszej komunikacji używamy inkluzywnego języka, obrazów i komunikatów.

PLANETA

Nasza branża ma duży wpływ na środowisko naturalne. Koncentrujemy  się na zmniejszaniu śladu węglowego naszych wydarzeń, minimalizowaniu ilości odpadów i promowaniu dostępu do zasobów środowiskowych. Zobowiązujemy się do włączenia zrównoważonych praktyk na wszystkich etapach planowania i realizacji. Nadając priorytet aspektowi planety DEI w branży kongresowej, możemy stworzyć bardziej sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość dla wszystkich, jednocześnie demonstrując przywództwo w szerszym ruchu na rzecz odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

Nasze wartości:

•    Wprowadzamy zrównoważone praktyki do każdego aspektu działalności kongresowej, w tym transportu, żywności i zużycia energii. Obejmuje to takie inicjatywy jak promowanie wykorzystania lokalnej i ekologicznej żywności, ograniczania jednorazowych tworzyw sztucznych i korzystania
z odnawialnych źródeł energii.

•    Promujemy zmniejszenie ilości odpadów. Obejmuje to edukację w zakresie programów recyklingu i kompostowania, ograniczenia wykorzystania materiałów jednorazowego użytku oraz zachęcanie uczestników do korzystania z przedmiotów wielokrotnego użytku, takich jak butelki na wodę
i przybory kuchenne.

•    Promujemy sprawiedliwość środowiskową i zobowiązanie się do zapewnienia wszystkim społecznościom dostępu do czystego powietrza, wody i innych zasobów naturalnych. Priorytetowo traktujemy wykorzystanie transportu publicznego podczas wydarzeń, wspieramy lokalne inicjatywy na rzecz sprawiedliwości środowiskowej i angażujemy się w lokalne społeczności, aby upewnić się, że ich potrzeby są zaspokajane.

•    Dbamy o edukację i budowanie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości środowiskowej. Obejmuje to szkolenia, warsztaty i panele na temat zrównoważonych praktyk, promowanie działań lokalnej społeczności, materiały edukacyjne na temat wpływu wydarzenia na środowisko oraz promowanie świadomości na temat kwestii sprawiedliwości środowiskowej. Zachęcamy również uczestników i pracowników do aktywnego udziału w inicjatywach i działaniach promujących dbałość o środowisko.

Deklaracja w sprawie różnorodności, równości  i inkluzywności w branży kongresowej 

 

Dokument Przygotowano we współpracy z fundacją Diversity Hub

diversity hub

 

pokaż metkę
Autor: Kraków Convention Bureau
Osoba publikująca: Małgorzata Rajwa
Podmiot publikujący: Biuro Kongresów
Data publikacji: 2024-05-27
Data aktualizacji: 2024-07-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź